Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) ; Voorstel van wet; Voorstel van wet

Soort documentWetsvoorstel
IndienerOnbekend
Mede-indienerGeen
CategorieCultuur en recreatie
SubcategorieCultuur
Soort stemmingNormaal
ResultaatAangenomen
Voorstanders50PLUS, Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Klein, PvdA, PVV, Van Vliet, VVD
TegenstandersPvdD, SGP, SP
Datum10-06-2014
Bron stemminghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20132014-91-11.html
Bron documenthttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-2.html
Debat URLNiet gevonden


Rapporteer een fout

Inhoud document

Tekstfragement (zie bron voor volledige tekst):

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wettelijke bepalingen ten aanzien van openbare bibliotheken te actualiseren en de landelijke digitale openbare bibliotheek vorm te geven;


Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK
1.
ALGEMENE BEPALINGENArtikel
1.
Begripsbepalingen


1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:


a.
Koninklijke Bibliotheek:

Koninklijke Bibliotheek als bedoeld in artikel 1.5, tweede lid, van de WHW;b.
landelijke digitale bibliotheek:

plaats- en tijdonafhankelijke voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening;c.
lokale bibliotheek:

voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening die in overwegende mate door een of meer gemeenten dan wel de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wordt gesubsidieerd of in stand gehouden;d.
Onze Minister:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;e.
provinciale ondersteuningsinstelling:

in overwegende mate door een of meer provincies gesubsidieerde of in stand gehouden voorziening die een pakket aan ondersteunende activiteiten biedt voor de lokale bibliotheken in de desbetreffende provincie of provincies;f.
werk:

exemplaar van een werk als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet;g.
WHW:

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2.
Voor zover in deze wet over een lid van een openbare bibliotheekvoorziening wordt gesproken, wordt hieronder verstaan een voor die bibliotheekvoorziening geregistreerde gebruiker.
Artikel
2.
Reikwijdte

Deze wet heeft betrekking op lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibli(...)